Kevätkokouksen julkilausuma

13.4.2024

 

Kokoomus katsoo tulevaisuuteen etupainotteisesti

Kuntien taloudellinen tilanne on tällä hetkellä valtakunnallisesti katsottuna huolestuttava. Samassa tilanteessa olemme myös Orimattilassa. Kaupungin taloudellinen tilanne ei tulevina vuosina helpotu ilman merkittäviä toimenpiteitä. 

Palveluverkkoa on tarkasteltu menneillä valtuustokausilla useaan otteeseen. Tällä hetkellä käynnissä  oleva palveluverkkoselvitys ja sen esitykset ovat keskeisessä asemassa   talouden tasapainottamisohjelmassa. Perimmäinen tarkoitus ei kuitenkaan ole vain karsia menoja, vaan luoda uusi, tulevaan asukasmäärään perustuva palveluverkko. Tavoitteena on myös kehittää toimintaa tulevia tarpeita vastaavaksi. 

Valmistelua ohjaavat periaatteet hyväksyttiin valtuustossa kesällä 2022.  Näitä ovat: opetuspalveluiden tarve ja muodot, kiinteistöjen kunto ja kustannukset, kaupungin taloustilanne ja strategia sekä  opetustoiminnan laatu ja vaikuttavuus. Palveluverkkoa ohjaavia periaatteita on käytetty osana talouden tasapainottamisohjelman kouluverkkoselvitystä. Esimerkiksi kouluja ei esitetä säilytettävän  tai lakkautettavan pelkästään rakennusten sijainnin vuoksi. 

Orimattilassa on varsin laaja ja kunnoltaan vaihteleva kouluverkko. Olemme tietoisia tilapalvelun esiin nostamasta hintavasta korjausvelasta.  Laskevat oppilasennusteet pakottavat pohtimaan, miten laadukkaat koulupalvelut tulevaisuudessa järjestetään. Useita koulukiinteistöjä on tulevaisuudessa muunneltava  ja peruskorjattava. Kun pohditaan tulevia kouluratkaisuja, on arvioitava nykytilaa ja kehittämistarpeita, jotta päästään eteenpäin. Koulutus on sote-uudistuksen jälkeen kuntien merkittävin tehtävä. Se on myös eräs keskeisin peruste kun lapsiperheet valitsevat uutta asuinpaikkaa. Samoin se on nykyisten orimattilaisten erityisessä seurannassa.

Palveluverkon kehittäminen edellyttää ratkaisuja kiinteistömassan määrän ja laadun suhteen.  Pystyäksemme tulevaisuudessa investoimaan ja kehittämään toimivia kouluratkaisuja, merkitsee tämä luopumista joistakin kiinteistöistä palveluverkkoa ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Tavoitteemme on laadukkaan perusopetuksen toteuttaminen  ja lukio-opetuksen säilyttäminen Orimattilassa. Tämä  ylläpitää   kaupungin pitovoimaa ja vahvistaa  vetovoimaa. Tämä  ei mahdollista  laajan kiinteistöverkon ylläpitoa  valtion osuuksien sekä lapsimäärän laskiessa. 

Nyt tehtävät päätökset kohdistuvat ensisijaisesti vuosiin 2024-2026. Päätösten toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset ulottuvat aina vuosikymmen loppuun asti. Toteutuneita vaikutuksia tulee arvioida kriitisesti vuosille  2027-2029 tehtyä tiekarttaa päivitettäessä. Keskittämällä palveluita ja hyödyntämällä nykyisiä kiinteistöjä järkevästi, pystymme tulevaisuudessa  investoimaan toimiviin ja terveysturvallisiin tiloihin tarpeen mukaan.

Investointien tarve ja ajoitus tulee kuitenkin mitoittaa tarkasti ja harkiten, jotta  taloudellinen tasapaino vakiintuu  ja investointikyky vahvistuu velkaantumisen sijaan. Jotta nykyiset asukkaat pysyvät Orimattilassa ja kaupunki houkuttelee myös uusia asukkaita, pitää katsoa tulevaisuuteen ja tehdä valoisamman huomisen turvaavat ratkaisut jo tänään.