Vaaliohjelmamme

Tehdään yhdessä hyvä Orimattila vastuullisesti ja turvallisesti

 

Orimattila, Suomi ja maailma muuttuvat tällä hetkellä ja tulevien vuosien aikana merkittävästi. Orimattilassa vaikuttavat yhteiskunnalliset valtavirran muutokset tahdomme tai emme. Olisi vastuutonta kieltää ajan haasteet ja käpertyä sisäänpäin. Parhaiten selviämme ennakoimalla tulevaa ja ottamalla tilanteen haltuun toimimalla aktiivisesti . Muutokset ovat mahdollisuus, johon Orimattilassa tulee tarttua.

Orimattilan Kokoomuksen tavoitteena on jatkaa määrätietoisesti seuraavan valtuustokauden aikana kotikaupunkimme elinvoiman, asuinviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden rakentamista. Ei yksin, vaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoite on selkeä.

Itsenäinen Orimattila on jatkossakin uudistumiskykyinen kasvukeskus - yhteisöllinen maaseutukaupunki Lahden ja Pääkaupunkiseudun talousalueiden tuntumassa. Orimattila huolehtii asukkaistaan tarjoten viihtyisän ja toimivan asuinympäristön elämiseen ja yrittämiseen.

 

Elinvoimainen ja mahdollisuuksia hyödyntävä vireä kaupunki

 • Hyvän sijaintimme hyödyntäminen mahdollistaa uusien työpaikkojen synnyttämisen ja positiivisen muuttovirran.
 • Hyvä palvelutasomme on turvattava ja sitä on edelleen kehitettävä.
 • Kaupunkimaisen ja maaseutumaisen elämänmuodon yhteensovittamisen on mahdollisuus ja rikkaus.
 • Arjen sujuvuus: peruspalvelut ovat kohtuullisten etäisyyksien päässä.
 • Kaupungin talous on pidettävä jatkossakin kunnossa -ei kuntalaisten taskuille menemällä vaan kaupungin tulopohjaa vahvistamalla ja toimintaa kehittämällä. Tämä mahdollistaa kohtuulliset maksut ja veroprosentin.
 • Hennaa rakennetaan yhteisesti sovitun strategian mukaan tavoitteena uusi kaupunginosa.
 • Tuuliharjan alue on saatava nopeasti ja suunnitelmallisesti palvelemaan elinkeinoelämää.

Työssäkäyntiä ja liikkumista Orimattilan ulkopuolelle on helpotettava

 • Toimiva joukkoliikenne ja lippujärjestelmä on keskeinen edellytys.
 • Sujuvat yhteydet ja liittymäkuljetus Hennan asemalle on saatava nopeasti toimimaan.
 • Hennasta on yhteys pääkaupunkiseudulle alle tunnissa. Tämä mahdollistaa sujuvat työ- ja vapaa-ajanmatkat kaikille orimattilaisille.

Kaupunki ja kylät ovat ihmistä varten – peruspalveluista ei tingitä

 • Kuntalaisten on saatava palvelut aiempaa useammin yhdeltä luukulta – joko fyysisestä palvelupisteestä tai digitaaliselta-alustalta.
 • On siirryttävä avoimempaan hallintoon: kaupunki viestii tavoilla, jotka tavoittavat tehokkaasti ja ymmärrettävästi eri väestöryhmät.
 • Asukkaille rakennetaan uusi linkki päätöksentekoon: uudet aluejohtokunnat seuraavat oman alueensa tai kylänsä kehittymistä, arvioivat lähipalvelutarpeita sekä edistävät yhteisöllisyyttä. Aluejohtokunnille on osoitettava riittävät resurssit ja toimintaedellytykset.
 • Terveyspalvelujen oltava lähipalveluja: sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksissa on varmistettava hoidon ja palveluiden hyvä laatu. Orimattilan terveysaseman toimintaedellytykset on turvattava.
 • Ikääntyvän väestön elämisen tarpeet on otettava paremmin huomioon: kotiasumisen tulee olla mahdollista pitkään eri tukitoimien avulla. Tätä vahvistetaan omaishoitajien työtä tukemalla. Vaativaa hoitoa tarvitseville vanhuksille on tarjottava oikean tasoinen tuki.
 • Sotiemme veteraanien asumisen ja hyvinvoinnin turvaaminen on kaikille kunnia-asia.

Kaupungin keskustaajaman kehitys on turvattava

 • Keskustaa on kehitettävä toimivaksi ja viihtyisän pikkukaupungin oloiseksi. Tämä takaa myös hyvien kaupallisten palveluiden säilymisen Orimattilassa. Tässä on tehtävä yhteistyötä monimuotoisesti elinkeinoelämän kanssa.
 • Hankinnat on tehtävä mahdollisimman laajasti omasta kaupungista.
 • Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta on parannettava esimerkiksi rakentamalla Kehräämön risteykseen kiertoliittymä.
 • Erkontien kirkon puoleinen pää säilytetään rauhallisena pihakatuna ja keskustan luontaisena jatkeena.

Esiopetuksesta peruskoulun kautta ylioppilaaksi omassa kotikaupungissa

 • Korkeatasoisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen turvaaminen edellyttää asianmukaisten ja terveiden koulutilojen ohella riittävästi tehtäväänsä sitoutunutta ja motivoitunutta henkilökuntaa. Molempien edellytysten toteutumisesta on pidettävä huolta.
 • Erkko-lukio tarjoaa nuorille toisen asteen koulutusta toimien porttina jatko-opintoihin. Lukion riittävät toimintaedellytykset on turvattava.
 • Kansalaisopiston ja kirjaston laadukkaiden palveluiden on tarjottava riittävät mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen paikkakunnalla.

Laajat vapaa-ajan vieton ja kulttuurin harrastamisen edellytykset

 • Uusi urheilutalo on kaupungin kulttuuritapahtumien päänäyttämö ja urheiluseurojen päätila.
 • Uudesta uimahallista on tehtävä laadukas virkistymisen ja terveysliikunnan keskus.
 • Uusia liikuntapalveluiden tarjotaan, kuten yksityisten jäähallipalveluiden käyttöä tutkitaan.
 • Seurat ja yhdistykset ovat kaupungin keskeisiä kumppaneita monimuotoisten vapaa-ajan palveluiden tuottamisessa: niiden toimintaedellytyksiä on tuettava taloudellisesti ja toiminnallisesti jatkossakin.
 • Orimattilan kulttuurikohteiden markkinointiin on kiinnitettävä huomiota yhteistyössä alueellisten organisaatioiden kanssa. Näin houkutellaan matkailijoita kuntaamme.
 • Aluejohtokunnille varataan keskeinen rooli paikkakunnan perinnetietoisuuden ja kulttuurin vaalijoina.

Turvallisuus on keskeinen perustarve

 • Orimattilan keskustan on oltava turvallinen ja viihtyisä paikka liikkua ja asioida. Erityinen haaste on varmistaa ikäihmisten turvallinen asuminen.
 • Syrjäytyminen on usein turvallisuusongelmien taustalla vaikuttaen niin henkilön lähipiirin kuin koko yhteiskunnan turvallisuuteen. Syrjäytymisen ehkäisemiksi tarvitaan monien toimijoiden yhteistyötä.
 • Oppilaalla on oltava oikeus turvalliseen oppimisympäristöön niin, että hän ei joudu väkivallan, kiusaamisen tai häirinnän kohteeksi.
 • Liikenteen turvallisuutta tulee parantaa keskustan liikennejärjestelyillä. Lisäksi päihdevalistuksella ja valvonnalla tulee olla merkittävä rooli. Poliisin on näyttävä riittävästi paikkakunnalla.